Logo

Asıl ve öncelikli hedef ebetteki dinci faşist rejimin kökleşip kalıcılaşma sürecinin boşa çıkarılmasıdır. Ama devrimci bir parti bunu hiçbir biçimde seçim süreçlerine ve sandığına endeksleyemez. Devrimci parti bu alandaki rolünü kendi devrimci konumu, kimliği ve hedefleri üzerinden, kendi yönelim alanlarına yoğunlaşarak, kendi yol ve yöntemleriyle yapmak...

 » EKİM, Sayı: 328, Nisan 2023 (PDF)

Yaşanan gelişmeler, 1 Mayıs'ta işçi sınıfı ve emekçilerin sermaye sınıfı ve düzeninin karşısına kendi program ve talepleriyle çıkarılmasının, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun güçlü bir 1 Mayıs’ın örgütlenmesinin öneminin bir kat daha arttığını gösteriyor. Bu yaklaşımı...

Doğru bir çalışma tarzı yalnızca siyasal çalışmanın değil, örgütsel gelişmenin tüm sorunlarını da ideolojik-politik bir çerçevede ele alabilmeyi gerektirir. Başta il örgütleri olmak üzere yerel yönetici komiteler, politik önderliğe dayalı çalışma tarzıyla neyin hedeflendiğine ilişkin net bir bakışa, bu bakışın yön verdiği bir müdahale hattına sahip olabilmelidir...

Devrimci bir parti açısından, farklı alanlarda ve mecralarda (illegal, yarı legal ya da legal), çeşitli araç ve yöntemlerle sürdürülen siyasal çalışma özü itibariyle bütünlük arzeder. Bu bütünlük üzerinden devrimci siyasal faaliyetin esasını, devrimci...

Bizim çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren, öyle ya da böyle harekete geçiren süreçlerde hızla harekete geçmek olmalıdır. Denilebilir ki, bölgede bağlantımız yok, başkalarının olduğu için onlar böyle kolayca...

2023 seçimlerine ilişkin olarak ortada resmi olarak açıklanmış bir tarih ve takvim yok henüz ama reformist solun seçim blokları oluştu bile. Uzun ayları bulan ön görüşme süreçlerinin ardından geride kalan haftalar içinde peş peşe salon toplantıları yapıldı, ittifaklar ve bildirgeler açıklandı. Seçimlere her halükârda bir yıldan az bir süre kaldığına göre bu tez canlılık... 

» EKİM, Sayı: 327, Kasım 2022 (PDF)

Kapitalist sistemde sorunlar yapısal ve kroniktir, sonu gelmez. Ama salgınlar ve savaşlar, kapitalizme özgü olağan gündelik sorunlardan farklıdır. Bunlar etki ve sonuçları bakımından, insanlık düzeyinde birer gerçek felaket örneğidir. Dünya kapitalist sisteminin...

» Parti örgütlerinden 24. yıl gecesine mesajlar…

Günümüz üniversite gençliği ortaöğrenim sisteminin hepten çöktüğü-çürüdüğü, niteliksizleştiği ve içeriğinin gericileştirildiği AKP’li yıllarda yetişmiştir. Bunun kendisi ilkin ırkçı-gerici ideolojiye muazzam ölçülerde maruz kalmak anlamına gelmektedir. İkincisi ise...

Bu yılın başında itibaren birbiri ardına patlak veren işçi-emekçi eylemleri ve direnişleri sendikal örgütlenme çabalarını ve tartışmalarını da gündeme taşıdı. İşçileri bir sendikal çatı altında üye yapmaya daralan anlayış ve pratikler bir kez daha öne çıktı...

Güç ve imkanlarımızın sınırlarına takılmadan kendi bağımsız çalışmalarımızı bulunduğumuz her alanda en güçlü şekilde gerçekleştirebilmeliyiz. Başta işçi ve emekçi kadınlar olmak üzere kadınlara yönelik şiddete baskıya ve sömürüye karşı örgütlenme, 25 Kasım'da...

Düne kadar desteklemiş olsa da işçi sınıfı içinde önemli bir kesim AKP'yi ve siyasi iktidarı yaşanan ekonomik-sosyal yıkımdan sorumlu tutuyor. Bu tepkinin doğrudan siyasal iktidara yönelmiyor olması ise, baskı rejiminin yol açtığı çok yönlü kaygılardan...

Görünürde bu kez Rusya kendi emperyalist kaygı ve hesapları doğrultusunda Ukrayna’ya yerel bir müdahalede bulunmuştur. Gerçekte ise Ukrayna üzerinden ABD emperyalizmi ve Batılı emperyalist müttefikleri ile Rusya çok yönlü ve boyutlu bir savaş halindedirler. Ukrayna bu büyük çatışmanın yalnızca bir sahnesi ve Ukrayna halkı ise masum bir kurbanıdır.

Die 2008 ausgebrochene georgische Krise (und der Krieg) war ein weiteres kritisches Glied in dieser konfliktreichen Phase innerhalb der imperialistischen Welt. Darüber hinaus war es eine erste wichtige Bruchstelle. Um die heutige Ukraine-Krise richtig...

Daha üçüncü gününe ancak girilmişken açığa çıkan gerçekler, sürmekte olan savaşın gerçekte ABD liderliğindeki emperyalist Batı bloku ile emperyalist Rusya arasında sürmekte olan bir savaş olduğunu kesinleştirmiştir. Batı emperyalizmi bir tek doğrudan asker göndermek dışında her bakımdan sürmekte olan savaşın içindedir ve açık bir tarafıdır. Ukrayna cephesi...

» Emperyalist dünya ve Ukrayna krizi (PDF) 
» The imperialist world and the Ukraine crisis (En) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (De) 
» Die imperialistische Welt und die Ukraine-Krise (PDF)
» El mundo imperialista y la crisis de Ucrania (Es) 

» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/1
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/2
» Savaş, anti-emperyalist mücadele ve Partimizin programı/3

Aydemir Güler’in son yazısı on yıl öncesine ait bu iddialı “savunma”ya dönüp daha yakından bakmayı artık ertelenemez bir görev haline getirmiştir. Tam da önerildiği gibi, temel “TKP belgeleri” ile “TKP'yi temsil eden yazılı veya sözlü açıklamalar” üzerinden...

» Marksizm ve sosyal-şovenizm 2
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 3
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 4
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 5
» Marksizm ve sosyal-şovenizm 6