Logo
944 results:
1. TKİP'nin işçilere, emekçilere ve gençliğe 1 Mayıs çağrısı...  
Sömürü, baskı ve kölelik düzenine, dinci faşist tek adam diktatörlüğüne, emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı... 1Mayıs’ta alanlara! İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve...  
2. 16 Nisan referandumu üzerine  
1- Yasal geçerliliği ve sonucu hep tartışmalı kalacak olan 16 Nisan referandumu, AKP-Tayyip Erdoğan iktidarı için tartışmasız bir siyasal ve moral yenilgi olmuştur. Anayasa değişikliği adımı dinci...  
3. Tarihsel temelleriyle Türkiye’de dinsel gericilik - H. Fırat  
(Şubat ayı sonunda verilmiş “Dinsel gericilik, laiklik ve referandum” konulu bir konferansın referandum konulu 3. Bölümünü, taşıdığı öncelikten dolayı geçen sayı sunmuştuk. Şimdi ise aynı...  
4. Sosyalizm, sınıf partisi ve din - V. İ. Lenin  
(Lenin’in din üzerine çok bilinen en önemli iki makalesinin kısaltılmış biçimidir...) Sosyalizm ve din Bugünkü toplum tamamen işçi sınıfının muazzam kitlelerinin, nüfusun toprak sahibi ve...  
5. Devrimci sınıf hareketi için... Öncüleri şahsında sınıfın ayrışma ve taraflaşma ihtiyacı!  
Devrimci bir sınıf hareketi yaratabilmenin sorunlarına yoğunlaşma ihtiyacının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burjuva sınıf iktidarının içeride ve dışarıda yaşadığı sorunlar ve bunalım atmosferinin...  
6. Sendikal bürokrasiye karşı sistemli mücadele  
Bugün her türden gerici-milliyetçi ideoloji işçi sınıfının üzerine büyük bir ağırlık olarak çökmüş durumda. Sınıfın önemli bir kesimi burjuva dünya görüşü ve politikasının etkisi altında. Bu etki...  
7. Burjuva klikler arası çatışma ve devrimci alternatif  
Egemen güçler arası iktidar çatışmaları doğaları gereği düzen sınırları dahilinde cereyan eder. Ancak artı-değer yağmasından aldıkları payı büyütmek büyük bir önem taşır. Sınıfsal çıkarlar...  
8. Sınıf çalışması ve kadronun eğitimi - M. Efe  
Kapitalist düzende egemen sınıf çıkar birliği sağlamış çeşitli kesimlerden oluşur. Bunlar zaman zaman kendi aralarında çıkar çatışmaları yaşasalar da, ortak çıkarlarını korumak için birlikte hareket...  
9. Öncü kuşağı sosyalizm davasına kazanma sürecinde yerel yayınların sistemli ve etkili kullanımı - N. E. Derya  
Sınıfa siyasal müdahale, sınıf çalışmasında sosyalist propaganda, sınıfın ilerici/öncü kuşağının bilinç, örgütlenme ve eylem temelinde eğitilip kazanılması gibi konular, temel gündemlerimiz arasında...  
10. Devrimci mücadelenin bir parçası olarak eğitim - D. B. Keskin  
Önemini bilmemize rağmen, “gündelik koşuşturma” içerisinde zaman zaman eksik bıraktığımız temel başlıklardan biridir eğitim. İşçi sınıfının devrimci eğitimi ve politik mücadelesini yükseltme hedefi...  
Search results 1 until 10 of 944