Logo

Engels, “Adı yüzyıllar boyu yaşayacak” demiş, “yapıtı da” diye eklemişti. Bunun, bu yaşama gücünün bir nedeni olmalı. 18. ve 19. yüzyıllar sayısız yetenekli insan, yaratıcı ve verimli kafa yetiştirdi. Kant, Hegel gibi filozoflar, Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik iktisatçılar, Darwin gibi bilim dünyasında çığır açan büyük bilim insanları, Fransız Aydınlanmasının ünlü simaları, Fransız Devrim’inin ünlü liderleri, ütopik sosyalizmin ünlü temsilcileri, devrim...

Marx’ın öğretisindeki asıl şey, sosyalist toplumun kurucusu olarak proletaryanın tarihsel rolünün açığa çıkarılmasıdır. Dünyanın her yanındaki olayların gelişimi, Marx’ın onu açıklayışından bu yana bu öğretiyi doğrulamış mıdır? Marx, bu öğretiyi ilk kez 1844’te geliştirmiştir. Marx ve Engels, 1848’de yayınlanan Komünist Manifesto’larında, bu öğretinin tam bir sistematik bir açıklamasını, bugüne kadar en iyisi olarak kalmakta devam eden bir açıklamasını verdiler...

Daha ilk çıkış belgelerimizde, solun ‘70’li yıllarda burjuva temsili kurumlara ilişkin politikasının eleştirisini yaptık. ‘70’li yıllarda yaygın ve kolaycı bir boykot tavrı vardı. Boykot belli koşullarda izlenen bir politika olabilir ama bu koşullar oluşmadıkça boykot yolunu tutmak, burjuva temsili kurumlardan yararlanma yolundan kaçınmak, boş bir sol keskinlikti. İlk çıkış belgelerimizden biri olan “Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış”ta bu meselenin ilkesel ve politik yönleri üzerinde durduk...

AKP-MHP koalisyonu ile Perinçekçi dalkavuklarının tedirginliği artarken CHP’den Muharrem İnce’nin, HDP’den Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi, ilerici ve sol kitlelerde bir “umut havası” estirmeye başladı. Tek adam rejiminden bıkmış kitlelerdeki bu ruh hali reformist solun saflarında da yankılanmaya...

Düzene karşı DEVRİM!

Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir itirafıdır. Dinci-faşist iktidar böylece, bir yandan daha fazla yıpranmadan mümkünse seçmen desteği ile güç...

Gündemde Afrin saldırısı üzerinden bir kez daha Kürtler var. Ama yazık ki Ortadoğu’da acı çeken tek halk Kürtler ya da Filistinliler değil. Ortadoğu toplamında acılar içinde bir bölge ve bu uzun yıllardır da böyle. 11 Eylül sonrasında, daha somut olarak da 2003’ten itibaren, önce Irak’ın yıkımı yaşandı. Emperyalist müdahale yüzbinlerce insanın yaşamına, milyonlarca insanın her biçimiyle mağduriyetine yolaçtı. Ülke baştan başa yakılıp yıkıldı. Aradan geçen onbeş yıla rağmen...

Bugün Ortadoğu’da yaşananlar 1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla başladı. Sovyetler Birliği sahneden çekilince, tek süper devlet olarak kalan ABD, dünyaya istediği biçimde çeki düzen vererek yeni konumunu kalıcılaştırmak için özel stratejiler geliştirdi ve planlamalar yaptı. Bunlar içinde Ortadoğu doğal olarak özel...

Afrin’e yönelik savaşta AKP-MHP iktidarı ile genel olarak burjuva gericiliğinin tutumu arasındaki bütünlüğü ve farklılığı bir arada görmek gerekir. Saldırı elbette dinci-faşist iktidar yönünden öncelikle kurmaya çalıştığı yeni rejimi süreklileştirme ihtiyacına dayalıdır. Yakın gelecekte birden fazla seçim var. Bu seçimlerde, özellikle...

Haklı ulusal davaların ezilen ulusun burjuva partileri ya da mülk sahibi sınıfları tarafından lekelendiği durumlara sıkça rastlanmıştır. Lenin, haklı bir ulusal davanın ezilen ulusun burjuvazisi tarafından lekelenmesi, bir başka devletin çıkarları için kullanılması ya da gericiliğe alet edilmesi, hiçbir biçimde ezilen ulusun meşru haklarını...

Ekim Devrimi’nin açtığı büyük devrimci çığırın 20. yüzyılın sonuna doğru geçici olmaya mahkum bir büyük kırılmaya uğraması, ulusal sorunların ve hareketlerin çehresini de baştan aşağı değiştirdi. Devrimci ulusal kurtuluşçuluk yerini gerici ya da en iyi durumda reformist burjuva milliyetçiliğine bıraktı. Ulusal sorunlar birçok durumda emperyalizme karşı mücadelenin dayanakları olmaktan çıktılar, tersine bizzat onun elinde halkları bölüp parçalamanın, şu veya bu ülke ya da...

2017 grup toplu sözleşme süreci fiilen başlarken, mücadelenin ilk konusu hangi sendikanın yetki alacağıyla ilgiliydi. Hemen tüm farikalarda işçiler Türk Metal’e geri çevrilmişken, Renault ve Tofaş başta olmak üzere kritik fabrikalarda ortaya çıkacak durum, toplam tabloyu ve sürecin sonraki seyrini etkileyecekti. Fakat kritik...

Geride bıraktığımız metaldeki TİS süreci, bilinç ve örgütlülük planında yaşadığı zayıflık ve engellere rağmen metal işçilerinin biriken enerjisini gösteren bir süreç olmuştur. Metal işçileri, işçi sınıfının lokomotifi olarak değerlendirilir. Bu, metal işkolunun Türkiye kapitalizminde tuttuğu yer, metal patronlarının konumu...

Partimizin Ekim Devrimi’nin 100. Yılı’nı partide kapsamlı bir ideolojik inceleme, eğitim ve mücadelenin vesilesi haline getirmek üzerine bir kararı var. Partiye ilk olarak klasik burjuva devrimlerine ilişkin bir inceleme ve eğitim programı sunulmuştu. Bunu bir geçiş dönemi oluşturan 19. yüzyıl devrimlerine 1848 Devrimleri ve Paris Komünü’ne ilişkin ikinci bir program izledi. 100. Yıldönümü ile birlikte ise artık inceleme konuları dosdoğru Ekim Devrimi eksenli olacak...

Geçtiğimiz yüzyıla damgasına vuran en büyük tarihsel olay olan sosyalist Ekim Devrimi yüz yaşında. Ne arada geçen yüz yıl, ne bu devrimi izleyen onlarca devrim deneyimi, ne de başta Sovyetler Birliği olmak üzere Ekim Devrimi’nin ürünü olan “reel sosyalizm” girişimlerinin akıbeti, onun 20. yüzyılın en büyük tarihsel, siyasal ve sosyal olayı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tersine, emperyalist-kapitalist sistemin yol açtığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında yaşanan...

Dünyayı sarsan altmış yıl!

Daha ilk adımda atılan, denebilir ki ilk “on gün”e sığdırılan bu adımlar bütünü bir arada bize, Ekim Devrimi’nin dünya tarihinde yarattığı büyük devrimci sarsıntı ve sıçramanın açıklamasını vermektedir. Bütün büyük devrimlerin evrensel bir yönü vardır. Bu nedenledir ki etkileri...

Ekim Devrimi’yle başlayan tarihsel deneyim, siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi anlamında proletarya devriminin önkoşulları ile, bu iktidar altında toplumun yeni temeller üzerinde biçimlendirilmesi (sosyalist kuruluş) anlamında proletarya devriminin önkoşullarının, birbirlerinden tümüyle ayrı olmamakla...

Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. ve komünist hareketimizin 30. Yılını hemen önceleyen günlerde toplanan TKİP 30. Yıl Konferansı, partinin en önemli ve en acil sorunlarından oluşan gündemini kapsamlı bir çalışma içinde ele almış ve başarıyla tamamlamıştır. Partinin iç yaşamı, siyasal çalışması ve mücadelesi bakımından büyük önem taşıyan değerlendirmeler yapan konferansımız, tümü de TKİP MK tarafından onaylanan bir dizi karar almıştır.

Parti Programı / Tüzügü

TKİP V. Kongresi

TKİP IV. Kongresi

TKİP III. Kongresi

TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri...

Partimizin tüzüğü üzerine

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi üzerine...