Logo

Bugünün Türkiye’sinde devrimci toplumsal mücadele bakımından en temel, en acil, en çözücü halka, devrimci bir sınıf ekseni yaratmak, geliştirmek ve güçlendirmektir. Bunu gerçeğe dönüştürebilmenin güçlü potansiyel olanakları kesinlikle vardır, tüm sorun özel yoğunlaşmalarla, inatçı ve ısrarlı çabalarla bunu bir gerçeklik haline getirebilmektir. Tüm güç ve olanakların doğru bir çizgide ve yöntemli bir biçimde devrimci...

Partimiz 31 Mart yerel seçimlerine yukarıda ifade edilen ülke tablosu ve onun ortaya koyduğu görevler üzerinden yaklaşmaktadır. Görev, artan sömürü ve baskı politikalarına karşı işçi sınıfı merkezli bir direniş odağı yaratabilmektir. Türkiye’deki sınıf mücadelesinin seyrinin değişmesi, bu uzun vadeli görevin gereklerinin ne ölçüde yerine getirileceğine sıkı sıkıya bağlıdır. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerini bu bakışla ele alacak...

Bir davayı sonuna kadar taşıyabilmek sürekli biçimde devrimci yenilenmeyi gerektirir. Var olana saldırmayanlar, onu devrimci eleştirinin hedefi haline getirip devrimci sonuçlar çıkaramayanlar kendilerini yenileyemez, statükoya ve sıradanlaşmaya mahkum olurlar. Statüko ve sıradanlık ise devrimci açısından ölüm demektir. Sinan yoldaşın kamuoyuna yansıyan ve THKO'dan TKİP'ye uzanan siyasal yaşamı...

Teslim Demir Genç Komünistler Kampı başarıyla gerçekleştirildi. Genç komünistler olarak kampımızı Türkiye devrimci hareketinin yarım asırlık çınarı olan yoldaşımıza atfettik. Teslim Demir yoldaş naaşının genç komünistlerce taşınmasını istemişti. Bu salt bir istek değil, bizim için bir vasiyet anlamı taşıyordu. Cenazesinde yoldaşın naaşını büyük bir onurla omuzladık. Fakat aslolanın, onun uğruna yaşamını verdiği mücadeleyi...

20. Yılını kutlamakta olduğumuz TKİP, 200. Doğum Yılını kutlamakta olduğumuz Karl Marks’ın devrimci dünya görüşüne dayalı olarak inşa edilmiş bir partidir. Teslim Demir ve yoldaşları, yenilgi sonrası dönemin iç ayrışma ve saflaşmaları esnasında, marksist dünya görüşünün devrimci diyalektik yöntemi ve proleter sınıf özü...

 

» 20. Yıl etkinliğine parti örgütlerinin mesajları…

» 20. Yıl etkinliğine devrimci partilerden mesajlar…

Teslim Demir yoldaş şahsında Türkiye devrimci hareketi yarım asırlık bir çınarını yitirdi. Burada en genel çizgiler halinde özetlenen yaşamı bunun tanığıdır. Yitirilen, ‘60’lı yıllardan 2010’lara çok sayıda devrimci kuşağa yoldaşlık etmiş ve son nefesine kadar da hep devrimci kalmış, örneğine artık çok rastlanmayan türden bir değerli insandır.

EKİM’in ve EKİM’ci komünistlerin en büyük iddialarından biri, EKİM’in “yeni bir çizgi, yeni bir gelenek ve yeni bir kültür” olduğu idi. Gerçekten de her alanda ve her bakımdan böyle oldu. Her zaman bu şiarının ruhuna uygun davrandı. Örneğin, daha ilk sayılarında EKİM’i “düşünen ve savaşan kadroların” örgütü olarak tanımladı, yayın organı olarak EKİM’i de sadece yazarların değil, tüm Ekimcilerin ve dahası ona yazmak isteyen tüm işçilerin ve devrimcilerin kürsüsü ilan etti...

Ekim Devrimi ve devrimin ardından yaşanan sosyalizm deneyimi, bizim en büyük dayanağımız ve yol göstericimizdir. Biz işe çok daha ileri bir noktadan başlayacak, bu kez sosyalizmi kesin zafere ulaştıracak koşullara sahip olacağız. Sovyetler Birliği’nin çöktüğü o karanlık yıllarda siyaset sahnesine adım atan...

Bugün devrimci örgütün daha güçlü bir temelde inşası, içinden geçilen dönemin ihtiyaçların karşılayabilmek açısından temel bir yerde duruyor. Bu, devrimci siyasal mücadelenin sürekliliğini sağlayabilmek, devrimci örgütü burjuva zor aygıtları karşısında koruyabilmek açısından olduğu kadar, kitleleri devrimci politikanın tarafı haline getirebilmek açısından da olmazsa olmazdır. Çünkü günün ihtiyacına yanıt üretebilecek, işçi sınıfı ve emekçi kitleleri doğru eksende hareketlendirebilecek...

Sektörel çalışmalar, yerel birlik çalışmaları, kurumsal araçlar, kadın çalışması vb., çeşitli alanlar üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Bunlardan bazıları dönemsel çalışmaların aracı olabiliyor. Bazıları henüz zemini olmamasına rağmen işletilmeye çalışılıyor. Genelliği içerisinde bir sorun alanı yok. Her biri ihtiyaç olarak...

EKİM’in ve partimizin kurucu kadrolarından, Türkiye devrimci hareketinin yarım asırlık çınarı Teslim Demir yoldaşı (1952, Dersim) bu sabah yitirmiş olmanın derin acısı içindeyiz. Yoldaşımıza Mayıs ayı başında beklenmedik bir biçimde en ileri derecede akciğer kanseri teşhisi konulmuş, durumun umutsuz olduğu, her an yaşamını yitirebileceği bildirilmişti. Sinan Yoldaş bu akıbete kolayından teslim olmamak kararlılığındaydı. Yaşam ve mücadele azmi ve iradesiyle aylarca direndi...

Engels, “Adı yüzyıllar boyu yaşayacak” demiş, “yapıtı da” diye eklemişti. Bunun, bu yaşama gücünün bir nedeni olmalı. 18. ve 19. yüzyıllar sayısız yetenekli insan, yaratıcı ve verimli kafa yetiştirdi. Kant, Hegel gibi filozoflar, Adam Smith ve David Ricardo gibi klasik iktisatçılar, Darwin gibi bilim dünyasında çığır açan büyük bilim insanları, Fransız Aydınlanmasının ünlü simaları, Fransız Devrim’inin ünlü liderleri, ütopik sosyalizmin ünlü temsilcileri, devrim...

Daha ilk çıkış belgelerimizde, solun ‘70’li yıllarda burjuva temsili kurumlara ilişkin politikasının eleştirisini yaptık. ‘70’li yıllarda yaygın ve kolaycı bir boykot tavrı vardı. Boykot belli koşullarda izlenen bir politika olabilir ama bu koşullar oluşmadıkça boykot yolunu tutmak, burjuva temsili kurumlardan yararlanma yolundan kaçınmak, boş bir sol keskinlikti. İlk çıkış belgelerimizden biri olan “Yakın Geçmişe Genel Bir Bakış”ta bu meselenin ilkesel ve politik yönleri üzerinde durduk...

AKP-MHP koalisyonu ile Perinçekçi dalkavuklarının tedirginliği artarken CHP’den Muharrem İnce’nin, HDP’den Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi, ilerici ve sol kitlelerde bir “umut havası” estirmeye başladı. Tek adam rejiminden bıkmış kitlelerdeki bu ruh hali reformist solun saflarında da yankılanmaya...

Düzene karşı DEVRİM!

Türkiye çok yönlü kriz koşullarında yeni bir erken seçim sürecine girmiş bulunuyor. Krizin gitgide ağırlaşması, seçimlerin erkene alınmasının asli nedeni ve dolaysız bir itirafıdır. Dinci-faşist iktidar böylece, bir yandan daha fazla yıpranmadan mümkünse seçmen desteği ile güç...

Parti Programı / Tüzügü

TKİP V. Kongresi

TKİP IV. Kongresi

TKİP III. Kongresi

TKİP Kuruluş Kongresi Belgeleri...

Partimizin tüzüğü üzerine

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi üzerine...