Logo

Partimizin Ekim Devrimi’nin 100. Yılı’nı partide kapsamlı bir ideolojik inceleme, eğitim ve mücadelenin vesilesi haline getirmek üzerine bir kararı var. Partiye ilk olarak klasik burjuva devrimlerine ilişkin bir inceleme ve eğitim programı sunulmuştu. Bunu bir geçiş dönemi oluşturan 19. yüzyıl devrimlerine 1848 Devrimleri ve Paris Komünü’ne ilişkin ikinci bir program izledi. 100. Yıldönümü ile birlikte ise artık inceleme konuları dosdoğru Ekim Devrimi eksenli olacak...

Geçtiğimiz yüzyıla damgasına vuran en büyük tarihsel olay olan sosyalist Ekim Devrimi yüz yaşında. Ne arada geçen yüz yıl, ne bu devrimi izleyen onlarca devrim deneyimi, ne de başta Sovyetler Birliği olmak üzere Ekim Devrimi’nin ürünü olan “reel sosyalizm” girişimlerinin akıbeti, onun 20. yüzyılın en büyük tarihsel, siyasal ve sosyal olayı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tersine, emperyalist-kapitalist sistemin yol açtığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında yaşanan...

Rusya’da marksistler, gelecek devrimin temel öznesinin işçi sınıfı olduğunu erken bir tarihte görmüşler, tüm çabalarını işçi sınıfının örgütlenmesine hasretmişlerdir. 1800’lü yılların sonlarında Rusya’da ilk sınıf örgütlülükleri yeşermeye başlamış, Ekim Devrimi’ne kadar sınıf kitleleri işçi komisyonlarından sendikalara, sosyal sigortalar...

Bolşevik Partisi temelde genç işçilerin partisiydi. 1905 Devrimi’nden 1917 Ekim’ine, devrim sürecine ve sonrasına ilişkin yapılan tüm araştırmalar, Bolşevik Parti’nin ağırlıklı olarak genç işçilere dayandığını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Ekim Devrimi’ni gerçekleştiren işçilerin yaş ortalamasının 20 olduğuna dair vurgular da bunu teyit ediyor. Genç işçiler sadece devrim sürecinin değil, 1900’lü yılların başından itibaren çetin mücadelelerin temel taşıyıcısı olmuşlardır.

Putilov, Çarlık Rusyası’nın da, devrim sonrası Sovyetler Birliği’nin de en büyük metal fabrikasıdır. 1801’de demir madenciliğiyle başlayıp, tren rayı, lokomotif, traktör üreterek büyüyen bir fabrikadır. 1900’lere gelindiğinde, Rus-Japon Savaşı döneminde, tabanca ve top imalatıyla sermayesini ikiye, Birinci Dünya...

Dünyayı sarsan altmış yıl!

Daha ilk adımda atılan, denebilir ki ilk “on gün”e sığdırılan bu adımlar bütünü bir arada bize, Ekim Devrimi’nin dünya tarihinde yarattığı büyük devrimci sarsıntı ve sıçramanın açıklamasını vermektedir. Bütün büyük devrimlerin evrensel bir yönü vardır. Bu nedenledir ki etkileri...

Ekim Devrimi’yle başlayan tarihsel deneyim, siyasal iktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi anlamında proletarya devriminin önkoşulları ile, bu iktidar altında toplumun yeni temeller üzerinde biçimlendirilmesi (sosyalist kuruluş) anlamında proletarya devriminin önkoşullarının, birbirlerinden tümüyle ayrı olmamakla...

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi her şeyden önce işçi sınıfının tarihsel devrimci rolünün pratikte doğrulanması olmuştur. İşçi sınıfının kapitalizmi yıkacak tek devrimci sınıf olduğu gerçeği Marksizmin özüdür. Marks, diyalektik materyalizmi tarihe ve topluma uygulayarak kapitalizmi çözümlemiş, işçi sınıfının kapitalizmi yıkarak sosyalizmi kurma yeteneğine sahip tek sınıf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Kapitalizm işçi sınıfı şahsında kendi mezar kazıcısını üretir...

Sovyetler iktidarı, sihirli bir değnek değildir. Geçmişin okumaz yazmazlık, kültürsüzlük, barbar bir savaşın mirası, soyguncu bir kapitalizmin mirası gibi kusurlarını bir dokunuşta düzeltemez. Ama buna karşılık, sosyalizme geçişe yol açar. Ezilen insanların ayağa kalkmasına ve tüm devlet yönetimini, iktisadın tüm yönetimini...

Yoldaşlar! Emekçiler! Şimdi devleti bizzat kendinizin yönettiğini düşünün! Birleşip tüm devlet meselelerini kendi elinize almazsanız kimse size yardım etmeyecektir. Sizin Sovyetleriniz şu andan itibaren devlet erkinin organlarıdır, yetkili karar organlarıdır. Sovyetleriniz etrafında toplanın. Onları güçlendirin. Bizzat işe koyulun. Tabandan başlayın.

Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. ve komünist hareketimizin 30. Yılını hemen önceleyen günlerde toplanan TKİP 30. Yıl Konferansı, partinin en önemli ve en acil sorunlarından oluşan gündemini kapsamlı bir çalışma içinde ele almış ve başarıyla tamamlamıştır. Partinin iç yaşamı, siyasal çalışması ve mücadelesi bakımından büyük önem taşıyan değerlendirmeler yapan konferansımız, tümü de TKİP MK tarafından onaylanan bir dizi karar almıştır.

Yeni Ekim’lere aday ülkelerden biri olan Türkiye’de emperyalizmi ve burjuvaziyi altetmek, dünya ölçüsünde sonuçlara yolaçacak, dünya devrim sürecine büyük bir ivme kazandıracaktır. Her şey Türkiye işçi sınıfının kendi tarihsel rolünü, bağımsız sınıf rolünü oynamasına bağlı. Her şey Türkiye işçi sınıfının her türlü burjuva ideolojik siyasal etki ve baskıdan kurtulup, kendi sınıf kimliği ve örgütü ile siyasal mücadele sahnesinde yeralmasına bağlı. Yeni bir Ekim’in güvencesi...

Türkiye’de, mevcut toplumsal ve siyasal sisteme karşı mücadele eden tüm siyasal hareketler, gruplar ve partiler, bugüne kadar “devrimci-demokrat hareket” genel ifadesi ile tanımlandı ve bu tanım genel bir kabul gördü. Her ne kadar bu siyasal hareketlerin her biri kendini marksist-leninist, kendi dışındakileri ise Marksizm’den...

Her açıdan kendini donatmış, teknolojinin muazzam olanaklarını kullanabilen burjuva devlet aygıtı karşısında devrimci bir partinin varlığını sürdürebilmesinin temel koşullarından biri örgütsel güvenlik alanında göstereceği başarıdır. Örgütsel güvenlik alanının kendi içinde bir dizi alt başlığı olmakla birlikte, açık ki bugünün siyasal...

Bizler işçi sınıfının kızıl bayrağını taşımak sorumluluğu hareket ediyor, bunun için her bedeli göze alıyorsak, kesintisiz olarak emek harcamak ve emeğimize sahip çıkmak zorundayız. Bulunduğumuz alanlarda yürüttüğümüz faaliyeti sürekli olarak değerlendirmeli ve irdelemeliyiz. Hangi aşamadayız, ne yaptık, ne elde ettik ve neyi yapamadık demekle kalmamalı, mutlaka olmazsa olmaz olarak şunu yapacağız diyerek hedefler koymayı başarabilmeliyiz...

Yasal geçerliliği ve sonucu hep tartışmalı kalacak olan 16 Nisan referandumu, AKP-Tayyip Erdoğan iktidarı için tartışmasız bir siyasal ve moral yenilgi olmuştur. Anayasa değişikliği adımı dinci iktidar için büyük ve çok iddialı bir siyasal hamleydi. Amaç bugüne kadarki tüm siyasal kazanımlarına hukuksal bir meşruiyet kazandırmak ve bunu da kendi dinci-faşist rejimini kalıcı biçimde oturtmaya yönelik yeni siyasal adımlara bir dayanak haline getirmekti.

Parti Programı / Tüzügü