Logo

Düzenin çok yönlü bunalımı
ve devrim seçeneği…

Türkiye işçi sınıfının ağırlık kazandığı bir sosyal mücadelenin cereyanı, etki ve sonuçlarını kendini çevreleyen tüm bölgelerde gösterecektir...

» Parti örgütlerinden 18. yıl etkinliğine mesajlar…
» Alaattin yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz…

Suriye krizine emperyalist müdahalenin gerisinde, ülkeyi mezhepsel ve etnik bakımdan en az üçe bölmek hedefi yatmaktadır. Bu, Siyonist İsrail’in daha 80’li yılların başında bölge ülkelerinden Suriye payına belirlediği bir stratejik hedeftir. 2011 Baharında patlak veren Suriye krizi, bunu nihayet uygulamaya sokmak için bulunmaz bir fırsat oldu emperyalistler ve Siyonistler için. Ama başlangıçta onlar uygulamada doğrudan yer almadılar. Kendilerini geri planda tutarak...

Yıllardır krizin faturasını bir dizi yöntemle emekçilere ödeten ve bu yolla genel bir çöküşün önüne geçmeye çalışan burjuvazi, artık işlerin eskisi gibi kolay gitmeyeceğinin farkında. Zira sistemin yapısal zaafları her geçen gün derinleşiyor, çelişkiler yoğunlaşıyor. Krizin yükü arttıkça emek ile sermaye arasındaki çelişki keskinleşiyor.

Olağanüstü koşullar olağanüstü davranmayı gerektirir. Bu koşulların zorunlu kıldığı araç, biçim ve yöntemlerin daha etkin, yaygın ve sürekli kullanılmasını başarabilmek, buna uygun bir çalışma tarzı ve konumlanmanın içine girebilmek demektir. Devrimci örgüt bilincine dayalı devrimci bir disiplin, ilke ve kurallara dayalı bir örgütsel yaşam...

Sermaye düzeninde rejim krizinin vardığı boyut, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle açıkça görüldü. Emperyalist-kapitalist dünya düzeninin yaşadığı çok yönlü krizin yerel bir yansıması olan rejim krizi, gelinen yerde bir boğazlaşmaya ve askeri çatışmalara ulaştı. Darbe girişimi ve ardından yaşanan süreç, yalnızca krizin tarafları...

Genç komünistler buluşmamız üzerinden yeni dönemde partinin çağrısına yanıt vereceklerini göstermiş oldular. Partiyi gençlik içerisinde güç yapabilmek sorumluluğu genç komünistlerin omuzlarında duruyor. Partimizin ve devrim davasının genç neferleri olarak bu sorumluluğun bilinci ve coşkusu ile yeni bir döneme giriyoruz. Bunu başaracağız. Ümitler ‘98 yılında tarihsel bir adım atarak “Partiyi kazandılar”. Bizler de devrim ve sosyalizm mücadelesini “Partiyle zafere taşıyacağız!”

İşçi-emekçi kadın çalışması üzerine uzun dönemdir yoğunlaşıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kimi etkinliklerde de kadın çalışmasının sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldık, bu temelde tartışmalar yürüttük. Çıkan sonuçları yerel alanlarda atılan adımlarla birleştirdik. Düne göre daha ileri bir noktada olsak da...

Dinci faşist nitelikteki darbe girişimi, sınıfsal-siyasal güç ilişkileri zeminindeki gerçek bir ihtiyacın değil, fakat başta zor aygıtları olmak üzere devletin tüm temel kurumlarında ve son derece etkin konumlarda yuvalanmış örgütlü bir çetenin kendi öznel ihtiyaçlarının bir ürünü oldu. Nitekim zamanlamasını belirleyen de tümüyle buydu. Ordu ve yargıdaki güncel bir toplu tasfiyenin hedefiydiler; ordu üzerinden en etkili kozlarını kullanarak ön almaya kalktılar. Büyük bir kumar oynadılar ve kaybettiler.

» Für Deutsch klicken...

Tunus’ta, Mısır’da, Türkiye’de, Amerika’da, Yunanistan’da, İspanya’da yaşanan sosyal hareketliliklere içerisinden geçtiğimiz yeni tarihsel dönemin öne çıkardığı olgular üzerinden baktığımızda, tüm bu süreçlerde işçi ve emekçi sınıflara mensup gençlik kitlelerinin özel bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bunu Haziran Direnişi’nde de...

Kamu emekçileri hareketi uzun yıllardır giderek derinleşen bir tıkanmayı ve tükenişi yaşıyor. ‘90’larda ivmesi yükselen ve militan bir mücadele yolunu tutan kamu emekçileri hareketi, yer yer geçici yükselişler yaşasa da, ‘90’ların ortalarından itibaren gerileme sürecine girdi ve bugün gelinen noktada bu gerilemenin dip noktasını yaşıyor.

Partinin yayın faaliyeti ve politik önderliğe dayalı çalışma tarzının başarıyla uygulanabilmesi sınıf eksenli siyasal güç olma hedefiyle de dolaysız olarak bağlantılıdır. Bugün gelinen noktada da bütün bu sorunlar V. Kongre’nin ortaya koyduğu eksen üzerinden aşılmak durumundadır. Bu, sınıf eksenli siyasal güç olmaya dönük çalışma tarzının...

Siyasal çalışmada değişik araçlar kullanılır. Her birinin işlevi farklı olsa da amaç ortaktır. Bu toplamda partinin temel yayınlarının benzersiz bir misyonu vardır. Bu misyon, kolektif parti yayınlarının ajitasyon-propaganda alanındaki etkin rolünün yan ısıra, kolektif örgütleyici ve eylemde yol gösterici olmalarında ifadesini bulur.

İllegal temellere dayalı devrimci örgüt sorunu, tam da yaşamsal bir ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, ana gövdesiyle Türkiye solunun gündeminden çıkmış bulunmaktadır. Gerçekte bu salt Türkiye’ye özgü bir durum da değildir. Dünya ölçüsünde de solun bu alanda büyük bir yıkım yaşamış bulunduğu ortadadır. İllegal temellere dayalı ihtilalci örgüt anlamında leninist örgüt anlayışı bir yana bırakılmıştır; en iyi durumda, geride kalmış tarihsel bir aşamanın artık eskimiş...

Bağımsız sendika sorunu parti için yeni bir tartışma değil, farklı dönemlerde ele alınmış ve çerçevesi çizilmiş bir konudur. Bu kapsamda Parti Kuruluş Kongresi değerlendirmelerini özellikle anmak gerekir. Konu Kuruluş Kongresi’nde esaslı biçimde tartışılmış, bugüne de yol gösteren önemli açıklıklar sağlanmıştır. Yakın dönem...

Alevilik sorununun güncel ve tarihsel arka planına bakıldığında, olgunun dinsel bir alt kimlik olan mezhepten öte olduğu görülüyor. Tarihsel arka planda, merkezi otoriteye/egemen sınıflara karşı isyanların Alevilik görünümünde ortaya çıkması ve bunun yüzyıllara yayılması, dini inanca felsefi boyutlar katmış, döneminin ilerisinde olan belli değerlerin benimsenip yaşatılmasını olanaklı kılmıştır. Feodal sömürüye mezhepsel baskının eklendiği...

Parti güçlerimizin onda dokuzunun sınıf çalışmasında yeraldığını ifade ediyoruz. Gelinen aşamada tartıştığımız sorunların bazılarının artık geride kalması gerekiyor. Nedir bunlar? Uzun yıllardır fabrikalarda çalışıyoruz. ‘90’lı yıllardan itibaren anlamlı örnekler var. Fabrika çalışmasının ne olduğunu herhalde bizden iyi bilen...

28 yılın soluğu!

1987 yılı Ekim ayında yayın yaşamına aylık olarak başlayan Ekim, Ocak 1993 tarihinden itibaren 15 günlük periyoda geçti. Bunu TKİP Kuruluş Kongresi ön hazırlık çalışmalarının başladığı tarih olan Temmuz 1998 yılına kadar, yaklaşık 6 yıl boyunca sürdürdü...

Parti Programı / Tüzügü